Một thuở nơi động hoa
sỏi ngọc ùn mây trắng
hàng hàng giải thoát tăng
trẩm hùng như núi lặng

Trên cội đá rêu hồng
hiền giả A Nan tụng
lời như mưa xuân mau
như chuông trầm núi thẳm

Gió bão mười phương yên
chim họp bầy múa hát
mây tấu nhạc thiên tiên
rừng trầm dâng hương ngát

Pháp kệ trổ nên hoa
hoa theo ngọn suối mát
nhuần thắm cõi ta bà
ướp trang kinh giải thoát


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006