Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 28/01/2012 20:26

Lý Công Uẩn, người Bắc Ninh
Võ văn trí sáng, sách kinh lòng thờ
Ông làm quan ở Hoa Lư
Chức Chỉ huy sứ, quân cơ rộng quyền
Long Đĩnh, bạo chúa hôn quân
Triều thần bất mãn, quốc dân bất bằng
Gặp khi Long Đĩnh vừa băng
950.   Ông lên ngôi báu, giữ ràng triều cương


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010