Lên ngôi vua tức Chiêu Hoàng
Một tay Thủ Độ đảm đang triều đình
Vời cháu Trần Cảnh vào kinh
Kết cho đôi trẻ thành tình phu thê
Nhường ngôi cho chồng trị vì
Từ đây triều Lý đều quy họ Trần


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010