Lê Đại Hành, quê Thanh Liêm
Võ văn thao lược, lại thêm hùng tài
Cùng Đinh Bộ Lĩnh chung vai
Dẹp yên nội loạn trong ngoài uy danh


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010