Chim hót trên cành
Gọi mùa thu xanh

Rưng rưng thiếu phụ
Nghe lá vàng rơi
Tưởng chân người cũ
Bâng khuâng phương trời

Thương gì sợi tóc
Mà nghe lá rơi!


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006