Lá rụng vườn ta vàng vườn em
Tình ta theo lá trải bên thềm
Gót hồng em có đi trên lá
Đố biết vì sao - gặp chút êm!


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007