Chim hoạ mi của tôi ơi
Cất cao lên nhé những lời yêu anh
Vì em lòng hoá trời xanh
Vì em tay trở mười nhành đơm hoa
Cho em ngọt lịm lời ca
Cho em thơm phức âm ba ngọt ngào
Cho anh gối giấc chiêm bao
Cho đôi mắt mộng bay vào làm chim


16-8-86

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006