À ơi, như sóng ngoài sông
Lớp sau lớp trước nối vòng theo nhau
Truyện ngàn xưa, truyện ngàn sau
Xem ra một tấn biển dâu trò đời
Trong mơ, con nhoẻn môi cười
Hiểu chi trong tiếng ru hời ngàn năm


Nguồn: Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh Niên, 2010