Ơi à này nhớ một câu
Chia là tự diệt, có đâu tại trời
Phải nhìn cho rõ thế thời
Đâu là thù địch, đâu người anh em
Quyền chung phải để lên trên
Chớ vì chút lợi mà quên đại thù


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)