À ơi, có mảnh trăng rằm
Mây là tóc mẹ, con nằm tròn gương
Mẹ lo con đủ mọi đường
900.   Mai sau con hãy là hương của đời
Là hoa làm đẹp khung trời
Cầu vồng bảy sắc đón mời con lên!


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Hát ru Việt sử thi, NXB Thanh niên, 2010