33.67
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vodanhthi vào 13/05/2010 18:16

Lang Liêu một sớm bộ hành
Thăm dân bàn định ý lành vua cha
Bệ rồng lệnh đã ban ra
Các con thi cỗ – để mà truyền ngôi
Việc này ý hẳn xa xôi
Cỗ là pháp đại trị đời giúp dân
Bỗng dưng hiện vị nữ thần
Mặt tươi như ngọc, da ngần như trăng
Nhìn chàng dù chẳng nói năng
Mà Lang Liêu đã hiểu rằng ý trao
”Lẽ tròn” thuần nhất lên cao
Hợp nên muôn vật khác nào định khuôn
Lẽ thuần trí tuệ, tình thương
Biết chung hóa tại “bốn phương thuận hòa”
Nữ thần cười biến ngàn hoa
Ngàn hoa lại hiện nguyên là nương dâu
Lang Liêu tượng ý nhiệm mầu
Làm hai thứ bánh dâng chầu Hùng Vương
Vua cha hoan hỉ lạ thường
Từ nay ngôi báu, trẫm nhường Lang Liêu
Ý ta chỉ giữ một điều
Hợp hòa trời đất, thuận chiều mở mang

À ơi, tấc đất tấc vàng
À ơi, tâm địa mênh mang là trời
À ơi, chỉ có con người
Hợp hòa trời đất là lời ông cha
Tâm thành thần cũng hiện ra
Chỉ con đường Việt – dân ta lên đàng


Nguồn: Bản thảo của tác giả (1.11.2009)