Dây đàn khắc khoải giữa rừng sâu
Từng điểm âm ngân rất nhiệm mầu
Bến suối vô tình em rửa mặt
Hạt đàn vương lại mắt em sâu


Nguồn: Phạm Thiên Thư, Những lời thược dược, NXB Văn Nghệ, 2007