Anh lại viết về Hà Nội không em
Dù vẫn biết nói chỉ là nói nhỏ
Em ở bên anh - mấy tầng sóng cỏ
Cứ bồi hồi nâng gót bước người đi

Anh lại viết Hà Nội xanh màu gì
Màu của lá không thu đợi hát
Em ở bên anh dù hè nắng chát
Hà Nội bên mình đừng buồn nữa nghe anh!!!


11/6/2008

Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010