Kèn sáo mấy hồi, vừa mới thở than cùng trần thế
Bồn ca đâu đến, lại thêm hốt hoảng với nhân gian

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)