Bệnh tình của ông làm sao, mộng trần thế trăm năm hoá hạc
Lời điếu của tôi than rằng: chén tiễn đưa nghìn dặm bằng phong

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)