Than ôi, châu xưa "trượng lũ điển hình" người giúp đỡ văn chương không còn nữa,
Sao đành ngày nọ "phủ chung bi cảm" bạn đồng song thi phú thế nào đây?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)