Mặc áo sô về từ ngoài ngàn dặm
Ngồi chiếu đào mới cách khoảng hai thu

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)