Vân bách mẫu sao vội quy tiên ly biệt trần ai đầy thương cảm
Hiền nhị lang lấy anh thay thế xe mây chín suối vội theo đi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)