Cảnh ngộ thật khó thay! Hy sinh khảng khái thân Phò mã;

Khí thiêng không mất vậy! Cảm thương vời vợi đất Thăng Long.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)