Một bệnh hai biểu trần tình, vườn cũ tấc gang vương vấn mộng
Mười năm chín lần chống giặc, khó khăn nơi ấy cậy trông ai

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)