Bậc đại phu thuở trước, đức càng sáng, cửa thêm cao, cảnh xanh tươi, nhìn quế hoè ấm bụi
Quan Thái thú hiền tài, chức mới trao, mệnh đã xuống, trời thoáng không, mây trắng kết vòng bay

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)