Bình thường không sống khác người,
Đắc ý còn chừa khoảng cách.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)