Loài cúc tùng ở Bành Trạch còn thừa ba luống biếc,
Nếp phong nhã ở Ngô Trung để thiếu một lời bình.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)