Trong giáp hội tiêu dao ngâm vịnh, tổn thất một người trưởng lão
Dưới các hàng quan lại lê dân, quy tiên một vị tản quan

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)