Năm mới, chốn xưa, người dần cỗi,
Tài hèn, ân nặng, bệnh nhiều thêm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)