Mưỡu:
Người đâu gặp gỡ làm chi?
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Phòng văn hơi giá như đồng,
Bâng khuâng luống những rày trông mai chờ.

Hát nói:
Tri âm ai đó,
Đã cùng ai gắn bó nợ ba sinh?
Giải đồng tâm hay vẫn buộc lấy tình,
Tằm dẫu thác tơ kia còn phải vướng.
Nguyệt ấn mai song thanh dạ tưởng,
Phong sao ngọc thụ lữ tình hoài.
Ấy vì đâu như mưa tuôn, như gió thoảng,
Như chớp nhoáng, như mây bay,
Con tạo khéo trêu ngươi chi thế thế?
Kìa những lúc sơn minh cùng hải thệ,
Chữ ái ân ghi để lúc nào nguôi.
Gặp nhau ta sẽ vui cười!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]