Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 19:22

Chợt qua năm cửa động lòng thơ,
Rồng đá sao rầy gọi biếng thưa?
Nền nếp vẫn còn nền nếp cũ,
Lễ văn sao khác lễ văn xưa?
Ý nhân thiên tử thôi chầu sớm
Hay bởi đình thần mới thức trưa?
Nào kẻ mây mưa duyên khế trước,
Tôn Chu nghĩa cả khó thờ ơ.


Lời dẫn: Qua cửa ngũ môn, trông thấy con rồng đá, cảm hứng ngâm thơ.

Nguồn:
1. Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám (quyển 1), Nhà in Trịnh Văn Bích, Hà Nội, 1929
2. Trường Đức Quả, “Bài dẫn trong sách Quốc văn tùng ký của Nguyễn Văn San”, Thông báo Hán Nôm, 2009