Dăm bảy năm nay những loạn ly,
Cũng thì duyên phận, cũng thì thì.
Ba mươi tuổi lẻ là bao nả,
Năm sáu đời vua khéo chóng ghê!
Một tập thơ dày ngâm sảng sảng,
Vài nai rượu kếch ních tì tì.
Chết về tiên bụt cho xong kiếp,
Đù oả trần gian sống mãi chi!


Tiêu đề trong sách Văn đàn bảo giám chép là Cảm thán.

Nguồn:
1. Việt Nam thi văn hợp tuyển, Dương Quảng Hàm, Trung tâm học liệu xuất bản, Sài Gòn, 1968
2. Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004