Bật cây nêu đem mới lại cho mau, già, trẻ, gái, giai đều sướng kiếp;
Đùng tiếng trúc đuổi cũ đi đã đáng, cỏ, hoa, non, nước cũng mừng xuân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]