Bật cây nêu đem mới lại cho mau, già, trẻ, gái, giai đều sướng kiếp;
Đùng tiếng trúc đuổi cũ đi đã đáng, cỏ, hoa, non, nước cũng mừng xuân.


Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931