Cuồn cuộn xe mây kíp ruổi giong,
Dễ mà theo hỏi chốn hành tung.
Khêu sầu chín khúc chùng dây sắt,
Diễn thảm năm canh quạnh giọt đồng.
Niêm đảo mơ màng hồi thú cổ,
Sinh tiêu văng vẳng tiếng thiền chung.
Huyền thương ví chẳng thù hồng phấn,
Chi kiếp trần hoàn trả chửa xong!


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007