春日應制

矞雲五色擁宮圍,
宣召儒臣出殿墀。
乳燕鳴鳩當午後,
細旃廣廈設香彝。
宸心二帝三王古,
文體先秦兩漢奇。
側聽侍臣傳內旨,
祈禾大社定新儀。

 

Xuân nhật ứng chế

Duật vân ngũ sắc ủng cung vi,
Tuyên triệu Nho thần xuất điện trì.
Nhũ yến minh cưu đương ngọ hậu,
Tế chiên quảng hạ thiết hương di.
Thần tâm Nhị đế Tam vương cổ,
Văn thể Tiên Tần, Lưỡng Hán kỳ.
Trắc thính thị thần truyền nội chỉ,
Kỳ hoà đại xã định tân nghi.

 

Dịch nghĩa

Mây lành năm sắc phủ quanh cung cấm,
Chiếu vua truyền gọi Nho thần đến trước thềm điện.
Sau buổi trưa, chim yến, chim cưu kêu,
Dưới tua cờ nhỏ trong ngôi nhà rộng, đặt đỉnh hương.
Tấm lòng của vua như Nhị đế Tam vương khi xưa,
Văn thể của Người kỳ diệu như Tiên Tần, Lưỡng Hán.
Lắng nghe thị thần truyền chiếu chỉ của nội điện,
Định nghi thức mới cho lễ đại xã cầu được mùa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Nam sắc mây phong cảnh miếu đường,
Nho, thần ứng triệu yết quân vương.
Cưu ca én hót vang giờ ngọ,
Nhà rộng cờ treo, ngát đỉnh hương.
Nhị đế Tam vương lòng thánh thượng,
Tiên Tần, Lưỡng Hán nếp văn chương.
Lắng nghe chiếu chỉ từ trong điện,
Nghi thức cầu mùa hãy sửa sang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm sắc mây lành phủ cấm cung,
Chiếu truyền nho sĩ đến cung trung.
Sau trưa vang tiếng chim cưu yến,
Nhà rộng cờ treo đặt đỉnh hương.
Thiên tử lòng Tam vương Nhị đế,
Tiên Tần Lưỡng Hán sánh văn chương.
Lắng nghe chiếu chỉ từ lầu điện,
Nghi thức cầu mùa mới mở trương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây lành năm sắc quanh cung,
Chiếu truyền nho sĩ cung trung đến chầu.
Sau trưa cưu yến vang lầu,
Cờ treo nhà rộng đặt vào đỉnh hương.
Lòng vua Nhị đế Tam vương,
Tiên Tần Lưỡng Hán văn chương sánh người.
Lắng nghe chiếu chỉ truyền lời,
Cầu mùa nghi thức đến thời mở trương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời