Hộ cùng tướng tá giữ quân môn,
Bên trái cung đao tên với côn.
Muôn ngựa nghìn binh tuần ải giới,
Cờ bài nghiêm mật rực Khâu Ôn.
Núi non hiểm trở kế mưu rõ,
Mường bản suối khe tâm đổ dồn.
Sắp đặt Lạng Châu đầu bạc khó,
Lòng trung một tấm nước trường tồn.