Khống chế Thất Tuyền với Thượng Ngao,
Đá làm bờ cõi nước làm hào.
Bắc nam địa giới thành hào hiểm,
Động phủ thần tiên chất ngất cao.
Gang tấc Thanh Đô cách Đế Sở,
Ao Tiên Huyệt Vũ bốn bề bao.
Đóng quân biên giới lên xem động,
Đi nhẹ muốn qua phải thủ đao.