Quế Lĩnh cõi trần nước chứa chan,
Mây sông, đá núi ngút tre ngàn.
Ngu Khê, Cổ Mãng địa đồ cũ,
Thanh Thảo, Hoàng Long thu đã sang.
Cẩu Lũ lên thăm bia Vũ sớm,
Đàm Châu từ tối Ngạc qua đàng.
Đã lâu chuyến trước nay đầu bạc,
Nhị Hà thư thả đầy thư trang.