Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/09/2008 03:03

行郡

艤船河石溯清波,
瀧在爭迎使旆過。
瀘水藩籬洮聚落,
文郎日月蜀山河。
書車萬里邊塵靜,
宇宙千年世事多。
我幸蒙恩開制閫,
驅攘盜賊息干戈。

 

Hành quận

Nghĩ thuyền hà thạch tố thanh ba,
Lũng lại tranh nghênh sứ bái qua.
Lô thuỷ phiên ly, Thao tụ lạc,
Văn Lang nhật nguyệt Thục sơn hà.
Thư xa vạn lý biên trần tĩnh,
Vũ trụ thiên niên thế sự đa.
Ngã hạnh mông ân khai chế khổn,
Khu nhương đạo tặc, tức can qua.

 

Dịch nghĩa

Ngược giòng sóng trong, đậu thuyền ở bến đá,
Kẻ lại coi sông giành nhau đón cờ sứ thần đi qua.
Sông Lô là nơi phên giậu, sông Thao là nơi dân tụ họp,
Đã từng qua ngày tháng nước Văn Lang, non sông vua Thục.
Nay muôn dặm thống nhất, bụi bặm nơi biên cương đã yên tỉnh,
Vũ trụ nghìn năm, đời có nhiều thay đổi.
Ta may mắn đội ơn vua, mở nơi cõi ngoài,
Xua trừ trộm cướp, dập tắt can qua.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Cắm thuyền ngược sóng dạo lên đây,
Đón sứ mừng cờ phấp phới bay.
Lô thuỷ Thao giang phường bản ấy,
Văn Lang Thục quốc nước non này.
Xa thư muôn dặm từng yên tĩnh,
Vũ trụ ngàn năm lắm đổi thay.
Ta đội ơn vua lên trấn thủ,
Tiễu trừ trộm cướp, dẹp binh oai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngược sóng thuyền lên đậu bến nầy
Cờ mừng đón sứ phất cao bay
Nước non Thục Quốc, Văn Lang cũ
Phường bản Thao Giang, Lô Thuỷ nay
Muôn dặm xa thư từng tĩnh lặng
Ngàn năm vũ trụ lắm dời thay
Ơn vua trấn thủ yên bờ cõi
Trộm cướp binh đao dẹp tắt ngay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngược giòng thuyền đậu bến sông nầy,
Cờ đón sứ thần phất phới bay.
Phên giậu Sông Lô, Thao tụ họp,
Tháng ngày non Thục, Văn Lang bày.
Biên cương thống nhất đà yên tỉnh,
Vũ trụ nghìn năm khá đổi thay.
Ta đội ơn vua trấn một cõi,
Tiểu trừ trộm cướp tắt can qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngược giòng thuyền đậu bến nầy,
Đón cờ sứ phất phới bay trên bờ.
Tụ sông Thao, giậu sông Lô,
Tháng ngày non Thục cõi bờ Văn Lang.
Biên cương thống nhất đà an,
Nghìn năm vũ trụ nhiều lần đổi thay.
Ơn vua ta trấn cõi này,
Can qua dập tắt trừ ngay gian tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời