烏江項羽廟

說著興亡事莫窮,
一杯聊為酹重曈。
殺降背約千年恨,
爭霸圖王一旦空。
雲暗江東愁父老,
月明垓下泣英雄。
幾多蓋世拔山力,
盡在閒華野草中。

 

Ô Giang Hạng Vũ miếu

Thuyết trước hưng vong sự mạc cùng,
Nhất bôi liêu vị lỗi Trùng đồng.
Sát hàng bội ước thiên niên hận,
Tranh bá đồ vương nhất đán không.
Vân ám Giang Đông sầu phụ lão,
Nguyệt minh Cai Hạ khấp anh hùng.
Kỷ đa cái thế bạt sơn lực,
Tận tại nhàn hoa dã thảo trung.

 

Dịch nghĩa

Bàn sự hưng vong, là chuyện không cùng,
Vì Trùng đồng mà rưới một chén rượu xuống đất.
Giết kẻ dầu hàng, làm trái điều ước để hận ngàn năm,
Giành nghiệp bá, mưu đồ nghiệp vương, một lúc bằng không.
Mây mờ Giang Đông, làm rầu người già cả,
Trăng soi đất Cai Hạ, than khóc kẻ anh hùng.
Biết bao chí trùm đời, sức nhổ núi,
Đều nằm trong đám hoa dại và cỏ đồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Bàn tới hưng vong việc chẳng cùng,
Rượu thơm hãy tưới viếng Trùng đồng.
Giết hàng, bội ước, ngàn năm hận,
Cướp bá, đồ vương, một sớm không.
Mây khuất Giang Đông, sầu phụ lão,
Trăng soi Cai Hạ, khóc anh hùng.
"Bạt núi trùm đời" bao chí lực,
Vùi trong cỏ dại với hao hồng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bàn sự hưng vong chuyện chẳng cùng,
Rượu mời một chén viếng Trùng đồng.
Giết hàng bội ước ngàn năm hận,
Tranh bá đồ vương một lúc không.
Mây phủ Giang Đông sầu mãi lão,
Trăng soi Cai Hạ khóc anh hùng.
Trùm đời bao chí sức dời núi,
Hoa dại nằm trong với cỏ đồng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hưng vong bàn luận khôn cùng
Bâng khuâng một chén rượu nồng tiếc thương
Trót sai bội ước, giết hàng
Đem tài tranh bá đồ vương được nào
Vầng trăng Cai Hạ xanh xao
Giang Đông mây phủ đớn đau lòng người
Sức ai bạt núi trùm đời
Hoa đồng cỏ dại đã vùi chí cao

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hưng vong bàn sự chẳng cùng,
Rượu mời một chén Trùng đồng viếng đây.
Giết hàng bội ước hận đầy,
Đồ vương tranh bá sớm bày như không.
Mây che sầu lão Giang Đông,
Khóc nơi Cai Hạ anh hùng trăng soi.
Trùm đời chí núi sức dời,
Nằm trong cỏ dại hoa rơi phủ đồng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Thuý Lan

Bàn sự hưng vong chuyện chẳng cùng
Rượu thơm tưới đất viếng Song tròng
Giết tù, phản ước ngàn năm hận
Tranh bá, mộng vương một sớm không
Mây phủ Giang Đông buồn phụ lão
Trăng soi Cai Hạ khóc người hùng
Chí cả trùm đời thân bạt núi
Vùi trong cỏ dại với hoa đồng….


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời