Ngựa hoá rồng bay vút tận thiên,
Vệ Linh thành chốn mãi thần tiên.
Giữa hai toà miếu, ngôi chùa nhỏ,
Bên vạn đá rừng, cội bách thiêng.
Ngào ngạt đài sen không kẻ hái,
Oai hùng tiếng hổ có người xem.
Dân làng đi lễ chưa về lại,
Gió đuổi mưa đi lộ núi thiền.

tửu tận tình do tại