15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 24/03/2015 14:17 bởi tôn tiền tử
Phạm Phú Thuần (1900-1956) quê Đông Bàn, Diên Phước, Quảng Nam, cháu danh sĩ Phạm Phú Thứ, tham gia công tác văn nghệ ở Quảng Nam và Liên khu 5 ở Bình Định.