Một năm lại đến, một năm trôi
Thắp mấy tuần hương ngẫm sự đời
Vẳng thấy giọt khuya rơi lặng lẽ
Xa nhìn mây sớm lượn chơi vơi
Áo khăn hướng Bắc chầu xa điện
Sách kiếm mừng Xuân múa cạnh người
Ngàn dặm đâu bày mâm cỗ hiếu
Đáy lòng gửi tạm nhánh mai thôi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)