Tình ca, muôn thủa một màu tình ca!
Buồn này, sầu này,... :(

...Blue Sky...