Ngô đồng rụng lá phương nao?
Mà trang thơ cổ xạc xào lá rơi
Vàng thu thấp thoáng phương trời
Lá khô thao thức cùng tôi phương nầy
Bóng thơ hình chữ lay bay
Ấy ai thiên cổ đêm nay xao lòng?
Tiếng ngô đồng...
                      tiếng ngô đồng
Tiếng ngàn thu trước rơi cùng tiếng thơ
Hồn tôi rụng với thu xưa
Lòng ai phương nọ vàng chưa thu nầy?


2003

Nguồn: Đan tâm, Thư Ấn Quán tái bản, Hoa Kỳ, 2007