Xích Bích Tô tiên phú vẫn còn,
Ngàn đời núi vẫn đỏ như son.
Cành mai lưu sách ghi nguyên vẹn,
Hàng chữ thảo thơ khắc chẳng mòn.
Tiếng hát, lửa chài như vẫy gọi,
Người làng rượu đục ngỡ là ngon.
Thuyền vào đúng tiết vu lan hậu,
Chở ánh trăng đầy giữa núi non.

tửu tận tình do tại