Thương chúng Ta Bà dạ héo hon,
Bồ đề nguyện lớn thuở nao tròn?
Khéo lời cõi Tịnh tuỳ tâm tịnh,
Khôn dứt tình con chút nghiệp con!
Câu Phật niệm thường lòng vắng lặng,
Tràng châu lần mãi chướng tiêu mòn.
Mây mù tan sạch trời trong sáng,
Trước mắt chân thường lộ nước non.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)