Tây trì hội pháp lễ kim tiên,
Theo gió hương đưa ngự bảo liên.
Mái tóc biếc xanh, người tự tại,
Vóc thân vàng ánh, tướng phiêu nhiên.
Lưới châu lớp lớp che lầu ngọc,
Phan báu từng từng tiếp cõi thiên.
Cây nước lâu đài đều hiện bóng,
Cảnh tươi kỳ diệu khắp muôn miền.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)