Cõi thanh đạo quả dễ viên tròn,
Tập quán hèn thô tự đổi liền.
Cá lội bể khơi lìa lưới rập,
Nhạn bay trời rộng thoát cung tên.
Luân hồi đã dứt đường sinh tử,
Phiền não còn đâu niệm đảo điên.
Một điểm không tâm là Cực Lạc,
Nhiễm mê khó dự bảo trì liên.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)