Ao báu lầu đài khắp chốn thanh,
Mây lành ánh thoại diệt rồi sanh.
Đã không tửu sắc lìa phiền não,
Dù có thiên ma chẳng đấu tranh.
Khát uống cam tuyền loan phụng múa,
Nhàn nghe nhạc thọ đức tâm thành.
Những mong gởi chất hoa sen ngọc,
Dạo đất lưu ly lắng tiếng oanh.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (Nhiều tác giả), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)