35.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
72 bài thơ
Tạo ngày 15/12/2009 19:34 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/12/2009 23:05 bởi Vanachi
Phạm Hy Lượng 范熙亮 (1834-1886) tự Hối Thúc 晦叔, hiệu Ngư Đường, quê xã Nam Ngư, huyện Thọ Xương, Hà Nội, nay là phố Nam Ngư, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Năm Mậu Ngọ 1858, ông đỗ cử nhân. Năm Nhâm Tuất 1862, ông đỗ phó bảng lúc 28 tuổi. Ông nổi tiếng văn chương, từng làm Biện lý, rồi đổi làm Bố chánh tỉnh Nghệ An, sau bị cách chức chuyển bổ Án sát tỉnh Ninh Bình rồi quyền Tuần phủ. Năm Canh Ngọ 1870, ông làm Phó sứ sang Trung Quốc. Năm 1872 sau khi đi sứ về, ông có soạn bộ sử và có lúc làm Tiêu duyệt kiểm (kiểm tra, duyệt xét lại) góp phần hoàn chỉnh bộ Khâm định Việt sử thông giám cương mục. Năm 1873 được cử giữ chức Bố chánh tỉnh Nghệ An, sau khi thành Nghệ bị nghĩa quân Trần Tấn, Đặng Như Mai tấn công, ông không đàn áp nghĩa quân nên bị triều đình luận tội phạt đánh 100 trượng, đồ 3…

 

 1. Bạch Hà dịch trung thu
  1
 2. Bắc Ninh phiên đài, đốc vận, thú, doãn chư quân tương tống chí giới thủ, phú giản
  2
 3. Bệnh trung khổ vũ
  1
 4. Chiêu Đức đài phú biệt bạn tống Tần Dung đài tư mã
  1
 5. Chu trung nguyên đán thứ Thiếu Tô vận
  1
 6. Dần dạ thuyên hành
  1
 7. Dịch thuỷ Thu Phong đình
  1
 8. Dư phu hành
  1
 9. Đáo tỉnh hậu, phát hồi chiếp
  1
 10. Đăng Hoàng Hạc lâu
  2
 11. Đặng Lặc đường thứ Dung Đài vận
  1
 12. Đăng Nhạc Dương lâu
  1
 13. Đề hội đồng công quán
  1
 14. Đề Minh Ninh tân văn biên sự cảm tác
  1
 15. Độ Chương hà cảm tác
  1
 16. Giản Triều Tiên Lý Cúc Nhân
  1
 17. Giang vũ
  1
 18. Hà Thành phú biệt
  3
 19. Hán Xuyên dạ diểu
  1
 20. Hành Sơn chu thứ hồi vãn cách
  1
 21. Hành Sơn hạ diểu
  1
 22. Hoa kiều dạ bộ
  1
 23. Hồi xa hạng
  1
 24. Khẩu chiếm tặng Cúc Nhân
  1
 25. Kinh Môn chu trung
  1
 26. Kỳ Dương tân thứ kiến nguyệt
  1
 27. Lạp vọng lập xuân thị nhật đăng chu, hồi ức khứ niên, sứ bộ dĩ thị nhật xả trang, nhân phú
  1
 28. Lư Câu kiều tiểu yết
  1
 29. Miến Dương liên bạc phong tuyết đại tác
  1
 30. Nam Dương hoài thảo lư di tích
  1
 31. Ngô Chu thắng lãm
  1
 32. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 1
  1
 33. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 2
  1
 34. Ngô Giang tạp vịnh kỳ 3
  1
 35. Ngũ Hiểm than
  1
 36. Nguyên đán tựu đạo
  1
 37. Phàn Thành di chu thứ bạn tống Viên Liêm Châu vận
  1
 38. Phi sương
  1
 39. Phỏng Tử Hậu di tích
  1
 40. Phụng mệnh tiến cận lưu giản đô thành chư hữu
  2
 41. Quá quan hỷ phú
  1
 42. Quế Lâm hồi trình thư hoài
  1
 43. Tam Tương tạp vịnh kỳ 1
  1
 44. Tam Tương tạp vịnh kỳ 2
  1
 45. Tam Tương tạp vịnh kỳ 3
  1
 46. Tam Tương tạp vịnh kỳ 4
  1
 47. Tam Tương tạp vịnh kỳ 5
  1
 48. Tầm giang đối nguyệt
  1
 49. Tây Hồ khúc yến thứ Thiếu Tô niên huynh nguyên vận
  2
 50. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 1
  1
 51. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 2
  1
 52. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 3
  1
 53. Thư Nịch ngẫu canh xứ kỳ 4
  1
 54. Tiểu bạc
  1
 55. Tòng Trăn Vĩ cải lộ
  1
 56. Triệu Châu tiên kiều kỳ 1
  1
 57. Triệu Châu tiên kiều kỳ 2
  1
 58. Triệu Châu tiên kiều kỳ 3
  1
 59. Triệu Châu tiên kiều kỳ 4
  1
 60. Trú phòng lậu thấp hí trình đồng sự nhị hữu
  1
 61. Truỵ dư hý ca
  1
 62. Trực Lệ trở vũ
  1
 63. Tử Lộ vấn tân xứ
  1
 64. Tương Âm giang thứ vãn diểu
  1
 65. Tương Ly chu trung vịnh hoài
  1
 66. Ung Châu giang hành
  1
 67. Văn chung
  1
 68. Văn lân chu xướng khúc
  1
 69. Vĩnh Tế kiều
  1
 70. Xích Bích hoài cổ
  2
 71. Xuất môn khẩu chiếm tẩu ký thân hữu
  3
 72. Yết Nhạc vương từ
  1