Đường Yên Đài thẳng tiến,
Cầu Trác Quận vừa qua,
Ráng mây in bóng nước,
Thu thuỷ, thuỷ triều sa.
Thành cầu chân ngựa thúc,
Xe chạy, tiếng vang xa.
Gặp cảnh như trong mộng,
Biển đề hợp ý ta.