Không nhiều dấu vết người tiên,
Hàm Đan, tượng ngủ ở miền Triệu Châu.
Quán tiên, thông biếc một màu,
Cầu tiên, bốc suốt ngày thâu, bụi vàng.