Sống trong khoảng giữa đất trời,
Phải đâu gỗ đá, con người xưa nay.
Dù không là cánh hồng bay,
Quân thân gánh nặng, thân này phải lo.