Giữa xuân đào nở, nước lên,
Phu chèo tìm chão neo thuyền, đêm lo.
Biết đâu mười dặm khách du,
Vẫn vui đàn sáo hát hò năm canh.